Suadiye Çolak ismail sokak no:57

Proje Hakkında
Bina Giriş

Bina Giriş

Modern mimari yapı ile uyum içinde, şık bir peysaja ve farkını ortaya çıkaracak kaliteye sahip, marka değeri yüksek bir projedir.

TEKNİK ŞARTNAME

 

Kadıköy Belediyesinden alınan imar durumuna uygun hazırlanan ve arsa sahipleri tarafından kabul edilen projeye uygun yapılacak inşaatın tüm statik ve betonarme hesaplarında ve deprem katsayısında belediyenin öngördüğü değerlerden daha fazla değerler alınarak hesaplanacaktır. Buna göre yapılacak binanın teknik yapım şartları aşağıda belirtilmiştir.

İşbu teknik şartnamede kullanılacak tüm malzemeler, yeşil bina kriterlerine uygun, 1. Sınıf TSE, CE veya ISO belgeli olacaktır.

BİNANIN NİTELİĞİ ve PROJELENDİRİLMESİ:

 • T.C. İmar Kanunlarına göre İstanbul ili, Kadıköy Belediye Başkanlığı İmar İşleri Müdürlüğü’nün vereceği inşaat iznine bağlı olarak yapılacak mimari uygulama projeler, deprem yönetmeliklerine göre hazırlanmış statik, makine ve elektrik projeleri ile birlikte uygulamaya alınacak, gerekli izinlerin alınması için yukarıda belirtilen mercilere teslim edilecektir.
 • Binanın projesi sözleşme hükümlerine, teknik şartnameye, ilgili belediye ve imar kanunlarına uygun şekilde, profesyonel mimari ve mühendislik ekipleri tarafından hazırlanacaktır.
 • Hazırlanan tüm mimari projeler ve kat planları için-(Yüklenici firmaya ait olan katlar hariç), yetkili komisyondan işi geciktirmeyecek sürede yazılı onayı alınacaktır.
 • Bina inşaatına esas olacak projeler ile ilgili mercide onay aşamasındaki yürürlükte olan yeni imar mevzuatına, deprem yönetmeliğine ve zemin raporuna uygun olarak ilgili mercilerden onaylatılacak, resmi olarak tasdik ettirilerek uygulamaya konacaktır.
 • İlgili Belediye yönetmeliğine göre, binanın yıkımı, kazı ve hafriyat çalışması YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır.
 • Bölgedeki komşu binalara, elektrik, su, doğalgaz, PTT ve kanalizasyon alt yapılarına zarar verilmemesi için gereken tüm tedbirler YÜKLENİCİ firma tarafından alınacaktır.
 • Tabii zemin altında kalan 2.bodrum katı dış duvarları ve kapalı otopark perde beton olarak yapılacaktır. Bu kısımlara, kristalize Weber , Parex , Btm , Yalteks, Onduline sürme esaslı veya kaynaklı PVC su yalıtım membranı, beton su geçirimsizlik malzemesi uygulandıktan sonra tabii zeminin üstüne kadar bohçalaması ve izolasyonları en iyi şekilde uzman kişilere yaptırılacaktır.
 • Zemin araştırması ve etütleri yapıldıktan sonra, zeminden su çıkması durumunda, lüzumlu yerlere Rögar ve Fleksıbıl hortumlarla drenajlar yapılacaktır. Gene zemin araştırması sonucu güçlendirme gerekirse önerilen her türlü kazı tekniği ( forekazık, mini kazık vb ) YÜKLENİCİ firma tarafından bedelsiz olarak yapılacaktır.
 • Çıkan veya çıkacak yeraltı sularının şehir yağmur suyu kanalizasyon sistemine bağlantısı yapılarak, suların atılması için ayrıca dalgıç pompa ve motor konulacaktır.
 • Binanın temelinde toplanacak, çevre ve yeraltı suları binanın dört dış kenarı boyunca kontrol rögarında toplanıp PVC drenaj borusu ile Belediyenin yağmur suyu kanalına bağlanacaktır.
 • Ayrıca temellerin tamamı su geçirimsiz şekilde sudan izole edilecektir.
 • Hafriyat bittikten sonra, tabii zemin üzerine ortalama 10 cm kalınlığında grobeton dökülecektir. Bunun üzerine rutubet ve izolasyonu sağlamak için, iki kat membran uygulaması yapılacak, Uygulanan membran üzerine tekrar Parex , Weber Veya Zypex karışımlı (MC) 5 cm koruma betonu dökülerek, temel demirlerinin bağlanması için zemin hazır hale getirilecektir.
 • Binanın betonarme proje uygulamasında projede C30, yerinde ise C35 sınıfı hazır beton kullanılacak (hazır beton derneği üyesi olan firmalardan alınacak) ve bina temelinden itibaren korozyona karşı ST3 nervürlü demir kullanılacaktır.
 • Betonarme (statik) projeler deprem yönetmeliğine ve inşaat öncesi alınacak olan zemin etüdü raporuna uygun olarak perde ve kolon sisteminde hazırlanacak ve uygulamalar uzman kişilere yaptırılacaktır.
 • Bina, her safhasında Yapı Denetim firması tarafından kontrol edilecektir. Ancak YÜKLENİCİ’nin yapı denetim firması üzerinde bir yaptırımı söz konusu değildir. Yapı Denetim firmasının ücretini YÜKLENİCİ firma ödeyecektir.
 • Mal sahipleri kendi aralarında 5 kişiden oluşan bir komisyon (Kontrol) oluşturacaklardır. Bu komisyondaki kişiler, tüm mal sahiplerini temsil edeceklerdir. YÜKLENİCİ ile tüm görüşmeleri ve kontrolleri, komisyondaki mal sahipleri yapacaklardır. Komisyon 5 kişiden 3 ünün oyu ile karar alabilecektir. Komisyona ayrıca 2 yedek üye de seçilecektir.-
 • Mal sahiplerinin ayrıca, istedikleri takdirde kendi tanıdıkları Mimar ve Mühendislere önceden haber vermek kaydıyla , İş güvenliği kanunları da kapsamında inşaatı ve projeleri kontrol ettirme hakkı bulunacaktır.
 • Bina temeli radye temel olacaktır.
 • Talep halinde YÜKLENİCİ, beton numunelerinin 7-28 günlük test raporları, demirlerden alınacak örneklerin çekme testi sonuçlarının bir kopyasını, Mal sahiplerinin görevlendirdiği komisyondaki (Kontrol) kişilere imza karşılığı teslim edecektir
 • Ruhsat projesine uygun, binanın ortak alanlarına, yangın söndürme sistemi ve tesisatı döşenecektir.
 • Binaya iç ve dış ortam ısı farkını önlemek amacıyla, dış cephe mantolama sistemi yapılacaktır. Ancak müteahhidin kullanacağı kendinden mantolama özelliğine sahip, polistren köpüklü yada benzer mamül ile birlikte tatbik edilen kaplama malzemesi, iskana bağlı gerekli izolasyon şartlarını sağlıyorsa, tekrar mantolama yapılmayacaktır.

TEMEL ve BETONARME KARKAS İNŞAATIN YAPIMI:

 • Yüklenici, kat yüksekliklerini en fazla tutabilecek şekilde projeyi hazırlayacak; taban zemini üstünden tavan döşeme betonu altına kadar net yükseklik 2.70 cm.den az olmayacaktır. ( asma tavanlar ve ıslak zemin tavan yükseklikleri hariç). İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinde müsaade edilen en fazla yükseklik kullanılacaktır.
 • İskân edilen bodrum kat “kat yüksekliği”, imar durumuna göre alınabilecek en fazlası olarak projelendirilecek. ZEMİN KAT KOTU +1.00 m de olacaktır.
 • Kadıköy Belediyesi tarafından yetkili kılınan kuruluş-firmalara yaptırılan ve meslek odalarınca onaylanmış zemin etüdü raporlarına göre; Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hak. Esaslara Dair Yönetmelik ve 1. derece deprem bölgesi şartlarına uygun olarak betonarme karkas ve radye temel sistemi ile bina statik projesi hazırlanacaktır.
 • Kolonlar mümkün olduğunca perde kolon olarak planlanarak iç alanların daraltılmaması, gereksiz dişlerin oluşmaması ve kullanım zorluğu yaratılmaması sağlanacaktır.
 • Statik projesine göre Bodrum tabliyeleri kirişli veya asmolen, diğer zemin ve normal kat tabliyeleri asmolen olarak (kirişsiz döşeme – kiriş gözükmeyecek şekilde) projelendirilebilir.
 • Bütün kat tabliyelerinde, döşeme betonu üzerinde, yüksek yoğunluklu yeterli kalınlıkta İZOCAM veya PANETTİ marka “yüzer döşeme levhası; taş yünü” ile ses – ısı yalıtımı, asmolen döşeme ile birlikte ses ve ısı izolasyonunu için uygulanacaktır. Yeterli ses ve ısı yalıtımının sağlanıp sağlanamadığı malzeme üretici firmanın resmi bir yazısı ile onaylanacak ve kontrol komisyonuna teslim edilecektir. Bu yalıtım üzerinde tesisat geçişleri (kalorifer, su, pissu, elektrik) yapıldıktan sonra en az 6-10 cm kalınlığında ince şap tabakası dökülecektir. Bundan sonra bağımsız bölümlerin ve ortak alanların zemin kaplamaları yapılacaktır.
 • Bina ve kapalı garaj temeli altı; 3 mm kalınlıkta polyester keçeli KÖSTER veya YKS marka membran veya Onduline ,Btm,Yalteks,Sika,Ode veya Polipet marka malzemeler ile bohçalanacak, temel üst kotundan (perde) itibaren toprak seviyesinin 30 cm. üstüne kadar bölümde yine en az 3 mm kalınlığında iki kat Weber , Parex, Köster,Yks, Onduline , Btm,Yalteks,Sika,Ode veya Polipet marka sürme izolasyon ile bohçalanacaktır. Delikler, pahlar, bitiş ve bağlantı noktalarında, tamiratlarda KÖSTER veya YKS veya muadili marka ek ürünler kullanılacaktır. İzolasyon yüzeyini delinme ve yırtılmalardan korumak için strafor kaplanıp koruma tuğlası örülecektir. (Tek yüz kalıpta uygulanmaz)
 • Birisi otopark olmak üzere İki kat bodrum’un yan perdelerinde sika veya muadili katkılı beton kullanılacak, dışından su geçirmezliği sağlanacaktır. Bu yalıtımın üzerine; ince koruyucu tabaka ile kapatılacaktır.
 • Zemin sularının bina temeline ve bodrum kat betonarme sistemine zarar vermemesi için; bina etrafına en alt kotta. 150 mm çapında delikli drenfleks drenaj hortumları döşenerek etrafı 20 cm kalınlığında üç numara mıcır ve keçe türü jeotekstil ile bohçalanacaktır. Toplanacak olan suları taşıyan boru hattı ve binanın kanalizasyon hattı; İSKİ tarafından onaylanmış projesine göre yoldaki kanallarına ayrı ayrı ve yeterli kapasitede ancak en az birer adet ve yedekli olmak şartıyla WİLO veya GRUNFOS, marka pissu dalgıç pompalar ile bağlanacaktır. Ancak İSKİ kanal kotu kurtarıyorsa, cazibesi ile bağlanacaktır.
 • Bütün beton perdelerdeki kalıp ve iskele bağlama delikleri, tesisat geçişleri; yukarıda da belirtildiği gibi Köster, YKS veya muadili marka sızdırmaz malzeme ile tıkanacaktır.

BİNA ÇATISI:

İmar Yönetmeliğine uygun olarak, en fazla eğimli, profil demir konstrüksiyon üzerine ahşap oturtma çatı yapılacak ve üzeri Marsilya tipi Onduline Kılıçoğlu, Işıklar veya Başak Marka kiremitle veya Shingle ile örtülecektir.

 • Çatının demir konstrüksiyon imalatı bitirildikten sonra üzeri suya dayanıklı, kurutulmuş ve boyutlanmış standart kiremit altı kerestesi; OSB özel çatı döşemesi ile aralıksız kaplanacaktır. OSB üzerine (kiremit altına) TYVEK veya muadil su izolasyon malzemesi aralıksız bir şekilde döşenecektir.
 • Isı yalıtımı için, “ısı yalıtımı projesini gerektirdiği” kalınlıkta, 50 kg/m3 yoğunluklu, “teras çatı levhası; taş yünü veya poliüretan köpük esaslı malzeme ”çatı betonu üzerine serilecektir.
 • Çatı parapet duvarları sikalı beton ile yapılacak ve arduvazlı membran kaplanan gizli dereler ile çevrilerek yağmur suları gizli oluklarla aşağıya indirilecektir. İniş boruları çatı yağmur suyunu boşaltacak kapasitede ve sayıda olacaktır.
 • Çatı yağmur suları, bahçe yağmur suları ile birlikte, gri su deposunda toplanacaktır, tortu fitresi ile mevcut kuyuya bağlantı yapılacaktır. Ancak burada birken sular, gri su olarak, bahçe sulaması olarak kullanılacaktır.
 • Açık terasların son kat betonunun üzerine ONDULINE KÖSTER, YKS veya muadili BTM, Yalteks, Sika, Ode, Polipet marka yalıtım malzemelerinden biri seçilerek kullanılacaktır.
 • Balkonların süzgeçleri çatı iniş borularına bağlanacaktır.
 • Bağımsız bölümlerin dışında, ortak alan içinden çatıya erişim sağlanacaktır.

OTOPARK VE 2. BODRUM KATLARI:

 • Kadıköy Belediyesi Otopark Yönetmeliğine göre inşa edilecektir ve her bir aracın diğer araçlardan bağımsız olarak park etmesi ve diğer araçlardan bağımsız olarak park yerinden ayrılması sağlanacaktır. Otopark çalışma şeması; her daire için 1 araç yeri hesabıyla yapılmış olup şayet yerinde 33 daireye tekabül eden 33 aracın rahatça sığabileceği alanı engellemeyen ek park yerleri yapılabilecek alan sağlanırsa, ilk 3 park yeri dublekslere ait olacaktır. Üçten fazla ek park yeri çıkması durumunda ise apartman yönetimi misafir otoparkı yapıp yapmama konusunda karar alacaklardır. Alınan kararlar sonucunda Yetkili komisyon ve Yüklenici tarafından onaylanacak otopark şeması yönetim planına ek yapılacaktır.
 • Binanın 1.bodrum arsa konturlarının izdüşümünde izin verilen maximum kullanıma uygun otopark, 2.bodrum ise bina kolonlarını birleştirir vaziyette dış konturlarının izdüşümünde (çıkmalar hariç) sığınak, depolar, vs gibi ortak servis alanları olarak yapılacaktır.
 • Kapalı otoparkın üzeri; bahçe alt yapısı yapıldıktan sonra döşenecektir.
 • Kapalı otoparkın tabliyesi üzerine bitki köküne dayanıklı su yalıtımı için yalıtım malzemesi 2 kat (en az 3 mm) aralıksız yapıştırılacaktır
 • Otopark perde içi duvarlarındaki çapaklar zımparalanacak.
 • Otopark zeminine helikopterli şap uygulanarak tozuması engellenecek.
 • Garaj kapısı net yüksekliği, yönetmeliğin elverdiği en fazla yükseklikte olacaktır.
 • Otopark giriş kapısı; dışarıdan ve içeriden uzaktan kumanda ile açılabilen, fotosel emniyetli, otomatik kapanmalı, seksiyonel veya panjurlu,  garantili  otomatik kapı olacaktır. Her daire sahibine bir kumanda cihazı verilecektir.
 • Kapalı otoparka giriş-çıkış aynı rampadan yapılabileceği için; otopark giriş kapısının içerisine ve dışarısına ve bahçe kapısına “giriş” veya “çıkış” yapıldığını gösteren ve hareket sensörlerine bağlı iki ayrı ikaz lambası ve ayna konacaktır.
 • Kapalı garajdan binaya geçiş kapısı çelik olarak imal edilecektir.
 • Garaj duvarlarının önlerine park eden araçların çarpmaması için, zemin betonu içine tespit edilmiş yeterli yükseklikte borulardan, yaklaşmayı önleyici engeller konulacaktır.
 • Garaj zemininde, duvarlarında ve kolonlarında; karayolları çizgileri ve işaretlemelerinde kullanılan reflekte ve aşınma derecesi düşük boya ile park etmeyi kolaylaştırıcı, düzenleyici ve park edecek araçların zemindeki yerini belirleyen ve sınırlayan yönlendirme ve işaretleme yapılacaktır.
 • Garaj iniş rampasının üzeri; her türlü hava ve mevsim şartlarında iniş-çıkış rahatlığını sağlamak ve yağmur suyunu yönlendirmek için gerekli özel şekil verilmiş dokuda olacaktır.
 • Gider kotu kurtarmaz ise, garaj iniş rampasının sonunda, garaj girişinde; yağmur suyunun tahliyesi için, dökme demir mazgal yapılacak, 10 m³/saat kapasiteli seviye flatörlü 1 adet WILO marka pissu tahliye pompası konacaktır.
 • Kapalı otopark ve 2.bodrum katının havalandırması için; gerekli sayıda mekanik havalandırma kanalı yapılacaktır.
 • Otopark ve 2.bodrum katın havalandırma menfezleri giriş kat dairelerin önlerine gelmeyecek şekilde konumlandırılacaktır.
 • Ayrıca otopark katında kanallı havalandırma sistemi, biriken egzoz gazlarının tahliyesi için uygun sistem kurulacaktır. Tahliye sistemi sonrası kalacak tavan yüksekliği araç girişine engel olmayacak şekilde olacaktır.
 • Kapalı otoparkın ve 2. Bodrum katın aydınlatılması için yeterli miktarda ledli ve sensörlü aydınlatma sistemi kurulacaktır.
 • Kapalı otopark ve 2.bodrum katta biriken suların tahliyesi için gider yerleri yapılacak ve bu giderler giriş ızgarasına bağlı yağmur suyu tahliye ya da temel suyu tahliye pompalarına bağlanacaktır.
 • Projesinde gerekli görülürse ilgili otopark yönetmeliğine uygun; ısıya duyarlı sensörlü ve tavandan su püskürtmeli, şehir şebeke suyuna ve yangın suyu deposuna pompa ile bağlı yangın ihbar  ve önleme tesisi  ile yangın dolapları kurulacaktır.

SIĞINAK:

2 kat bodrum (1 katı kapalı otopark) + zemin + 10 kat olmak üzere, toplam 33 adet konut evsaflı bağımsız bölümden oluşacak binada belediyenin uygun gördüğü boyutlarda sığınak yapılacaktır, bodrum katlarda ayrıca jenaratör, sığınak, teknik oda, tesisat odası, su deposu ve hidrofor odası bulunacaktır.

DAİRELERE ÖZEL DEPOLAR:

Depoların m2’leri ruhsat projesine göre detaylandırılacaktır (her bağımsız bölüme en az 2.50 m2). Her depo, münferit olarak kilit altında tutulabilmeli, her deponun kapısının alt kısmı havalandırma ızgaralı ya da alttan 15 cm açık olmalıdır.

BAHÇE TANZİMİ:

 • Binanın bahçesi; Yüklenici tarafından hazırlanacak ve peyzaj projesine göre düzenlenecektir. Vaziyet planında Yetkili Komisyona uygulama yapılmadan önce ibraz edilecektir. Binanın arka cephesi (Aydın Sokak tarafı) açık alanında açık otopark veya araç park edilebilecek bir servis alanı yapılmayacaktır.
 • Bahçe, peyzaj projesine uygun şekilde çimlendirilip, ağaçlandırılacaktır. Dekoratif bahçe duvarı yapılıp, üzerine alüminyum veya paslanmaz çelik ile birlikte cam veya uygun malzeme kullanılarak şık ve prestijli bir şekilde sonlandırılacaktır. Ancak komşu duvarlar uygun ise ortak duvar kullanılıp, alan kaybedilmemesi için ikinci bir duvar yapılmayacaktır. Yeterli ölçüde 90 derece kayıpsız aydınlatmalı, sensörlü veya led bahçe aydınlatması sağlanacaktır. Bina giriş yolu, kaygan olmayacak şekilde doğal, parke taşı veya türevi malzeme ile kaplanacaktır.Bina girişi ve bahçe peyzajı binaya prestij kazandıracak şekilde olacaktır. Bahçe zemini altında yağmur sularının toplanıp, mevcut kuyuya bağlanarak, doğa dostu sistem kurulacaktır.
 • Yürüme yolu, en az iki kişinin yan yana yürüyebileceği genişlikte olmalıdır.1.40 m den az olmayacaktır. Binadan her iki sokağa da yaya ulaşımı için yürüme yolu yapılacaktır.
 • Kapalı otopark rampasının girişine; kapalı otopark kapısı ile aynı marka veya aynı uzaktan kumanda cihazıyla açılabilen otomatik bariyer kapı konulacaktır.
 • Bahçe duvarları, bina cephesinin malzeme ve rengiyle uyumlu olarak boya gerektirmeyen, doğal malzemeden yapılacaktır.

BİNA DIŞ CEPHELERİ:

Bina cephesi için Yüklenici tarafından üç adet cephe modeli hazırlanacaktır. Şöyle ki;

 • “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği“ne göre; binanın ısı / ses / yangın güvenliği yalıtımını (mantolama) sağlayacak şekilde hazırlanacak Isı Yalıtım (Mantolama) Projesi tamamen İZOCAM veya muadili marka ürünler kullanılarak, hazırlatılacaktır. Projede, subasman üstünde; A1 sınıfı manto taşyünü dış cephe yalıtım levhaları, subasmanda; E sınıfı ekstrüdepolistiren (XPS) levhalar kullanılacaktır. Yine imalatta yapıştırma harcı ve yüzey sıvası, donatı filesi, alüminyum subasman profilleri ve bindirme paylı fileli alüminyum bina köşe profilleri, kapı ve pencere merkezlerinde bindirme paylı fileli alüminyum köşe profilleri kullanılmalıdır. Son kat kaplama; mala ile uygulanan akrilik esaslı tekstürlü kendinden renkli dış cephe kaplaması olacaktır. Dış cephe kaplaması öncesinde kullanılacak astar, üreticinin önerdiği, boya ile uyumlu renk ve teknik özellikte olmalıdır.

VEYA;

 • Cephe uygulamasında yukarıda belirtilen mantolamaya  ilaveten galvaniz ray sistemine sabitlenmiş SERANİT marka Arc ve Vintagewood serisi granit seramik veya muadili, 5 mm kalınlıkta Çuhadaroğlu, Alucobond, Reynobond alüminyum levha ile UV dayanıklı Fundermax veya Gentaş marka dış cephe laminant panelden karma  dizayn edilmiş  cephe yapılacaktır.
 • Dış cephe akrilik veya silikon-silikat esaslı, tekstürlü FİLLİ BOYA, JOTUN, MARSHALL veya DYO marka dış cephe boyası ile boyanacaktır.

Ayrıca cephe uygulamasında, polistren esaslı söveler, kat silmeleri, doğal taş, compact laminat, suya dayanıklı ahşap gibi malzemeler kombine edilebilir.Dış cephe detaylarına Yüklenici proje ekibi ile hazırlanacak 3 alternatif ile Yetkili Komisyona sunulacaktır. Sunulan alternatifler arasından, yetkili komisyonla birlikte, karar verilecektir.

DIŞ ve İÇ DUVARLAR  –  SIVALAR:

 • Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ”ne (Isı Yalıtım Yönetmeliği) uygun olarak, Dış duvarlar; ısı yalıtım projesindeki değerlere göre gazbeton AKG GAZBETON ya da YTONG kullanılacaktır.
 • İç duvarlar 8,5 ’luk AKG GAZBETON YA DA YTONG ile Gazbeton kullanılır ise, ilgili firmanın önerdiği kiriş, kolon ve asmolen bağlantı elemanları ve yönergeleri takip edilecektir.
 • Daireler arası bölme duvarları; gaz beton, delikli tuğla veya kuru duvar sistemi olarak, örülecek, üzerine ses izolasyon levhası aplike edilecektir. Ancak kullanılan malzeme, örneğin panel sistemi ses izolasyonu sağlıyorsa, ayrıca levha aplike edilmeyecektir. Daireler arası ortak duvarlar, 2 adet  13.5 cm lik gazbeton arasına 3 cm kalınlığında eps-xps ya da taşyünü levha konularak yapılacaktır. (Çift Duvar )üzerine alçı sıva uygulaması yapılacaktır. (BU UYGULAMADAN DOLAYI YAŞACANACAK OLAN M2 KAYBI MÜTEAHHİT FİRMANIN SORUMLULUĞUNDA DEĞİLDİR.)
 • Duvar kalınlıkları belirlenirken tesisat geçiş alanları ve kalınlıkları dikkate alınacaktır. (Örnek; gömme rezervuarlı klozet için….)
 • Komşu duvarların ses yalıtımı hesabı, kullanılan malzemelerin üretici firmalarının vereceği resmi malzeme ses yalıtımı özellikleri Yetkili Komisyona sunulacak ve inşaat tesliminde verilen bilginin kontrolü bizzat Yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecektir.
 • İç duvar sıvaları; KNAUF veya LAFARGE veya ABS marka alçı sıva olacaktır. Islak hacimlerde 20-30 mm kalınlıkta çimento harçlı sıva yapılacaktır. Duvarların her ayrıtında ve kapı – pencere kasalarının merkezlerinde/ayrıtlarında fileli alüminyum köşe profili  kullanılacaktır.

BİNA DIŞ DOĞRAMALARI,  PANJURLARI ve SİNEKLİKLERİ:

Dış cephe doğramaları mimari projeye uygun olarak PVC doğrama olacak; dış cephe ile birlikte tamamlanıp, daire içi şaplar atılıp, alçı sıva yapılıp macun çekildikten sonra dış doğramalar monte edilecektir. Açılabilen tüm pencereler çift açılımlı olacak ve bu bölümdeki bütün doğrama (kapı-pencere) ile panjur-sineklik renkleri, projesine uygun olarak yapılacaktır. Doğramalar PİMAPEN 7500 seri modeli muadili, REHAU, REHAU –EGEPEN DECEUNİNCK-WİNSA marka olacaktır. Ayrıca Entegre Sineklik,( plise veya muadili) doğramalar ile birlikte açılan kanatlara monte edilecektir.(%25 kat balkonu hakkının kullanıldığı cephede 3 kanatlı sistem tercih edilmesi halinde,  pencerelerde tek bir kanata sineklik yapılacaktır.)

 • Kapı – pencere kolları HOPPE –ROTO-GU ve ispanyolet dahil diğer aksesuarlar; ROTO veya G- marka olacaktır.
 • Salon dış cephe kapıları yada kapı niteliğindeki büyük doğramaları, bağımsız bölüm sahiplerinin tercihlerinin temsil heyetine iletilmesi doğrultusunda, tamamı için volkswagen sürme ya da 2 kanat açılımlı olacaktır.
 • Camlar; normal ebatlar için (4+16+4) mm ISICAM ‘’KONFOR’’ tipi(TRAKYACAM) kullanılacaktır.
 • Mutfak ve banyo camları, ısıcam arası jaluzili olacak şekilde uygulanacaktır.
 • Doğrama denizlikleri 3 cm kalınlığında, damlalıklı, çok iyi cilalanmış, parlatılmış ve her kenarı pahlı 1. KALİTE mermer olacaktır. Denizliklerin genişlikleri, damlalıkları cephe kaplamasının dışında kalacak şekilde, cephe kaplamasının kalınlığına göre belirlenecek ve ısı köprüsü oluşturmaması için özel detay geliştirilecektir.

Bütün dış cephe doğramalarının üzerlerine doğrama rengiyle uyumlu REHAU, EGEPEN DECEUNİNCK, WİNSA markalarından renkli ve motorlu panjur yapılacaktır.

 • Panjurlarda kullanılacak paletler; aynı renkte, poliüretan dolgulu ve alüminyum gövdeli olacaktır.
 • Panjur yine aynı marka; motorlu ve duvar butonlu olacaktır.

BALKONLAR:

 • Yer seramikleri; BANYO başlığı altında açıklandığı gibi; 1.sınıf seramikle kaplanacaktır. Tüm zeminler VİTRA SERAMİK, EGE SERAMİK,ÇANAKKALE SERAMİK, SERANİT ya da ithal İSPANYOL-İTALYAN tasarımlı markalı olacaktır ve Yüklenici firmanın sunduğu üç farklı boyut-cins-renk örnek içinden seçilecektir. Süpürgelikleri de aynı örnekten döşenecektir.

Balkonların alt kısımları mevzuatın müsaade ettiği en kısa yükseklikte olmak üzere odalar ve mutfakta parapet duvar, salon da ise sabit cam dönülecektir. Korkuluklar alüminyum ve cam yapılacaktır.

 • Balkonların yalıtımında çimento esaslı köşe, pah, derz ve deliklerin su ve ısı yalıtımında da aynı evsafta marka malzeme kullanılacaktır.
 • Her balkonda 1 adet kapaklı topraklı priz ve aydınlatma, kaliteli kromajlı 1 adet yağmur suyu süzgeci bulunacaktır.

 

BİNA ANA GİRİŞ MERDİVENİ, ANA KAPISI VE HOLÜ,  SAHANLIKLAR ve İÇ MERDİVEN:

 • Ana giriş merdiveni, bina iç merdiveni basamakları;  3 cm kalınlığında önleri ve yanları pahlı ve cilalı, süpürgelikleri de aynı şekilde hazırlanmış, 1. KALİTE  granit, greton, Mersan veya muadili marka mermer veya doğal kompoze taş olacaktır. Bütün merdiven sahanlıkları da aynı malzemeden ve süpürgelikleriyle döşenecektir.
 • Ana giriş merdiveni korkulukları ve trabzanları; motifli ferforje veya alüminyum olabilir.
 • Giriş kapısı; SUR ÇELİK, KALE, STİLDOOR veya muadili marka kilitli; dış hava şartlarına dayanıklı olacaktır.
 • Giriş kapısının ve rüzgarlığın camları kırılmaz lamine olacaktır.
 • Giriş kapısının yanlarına; 3 cm kalınlıkta 1. KALİTE mermer veya dış cepheye kaplamasına uygun bir malzemeden olacaktır.
 • Giriş kapısına yakın uygun bir yere apartmanın halen mevcut olan adı ve binanın kapı numarası yazılacaktır.
 • Yüklenicinin ünvanı binanın giriş bölümünde, bahçe duvarının bir tarafına inşaat firmasının, diğer tarafına apartmanın adı estetik sınırlar içinde, apartman isminden büyük olmayacak şekilde yazılacaktır. Ayrıca yüklenici dilerse binanın yola bakan cephelerinde apartman çatı alınlarına firma ismini yoldan görünür vaziyette asabilir.
 • Bina giriş holü zemin kaplaması; 1. KALİTE mermer, traverten, granit, greton, Mersan, Famerit, Topaz marka suni mermer veya doğal kompoze taş olacaktır. Bina giriş holü tavanı alçı asma tavan yapılacak ve tavana spotlar takılacaktır. (Led lambalar olabilir).
 • Daire noları bulunduğu posta kutuları, 1 adet yönetim evrak posta kutusu ve ilan panosu; kilitli, daire giriş kapılarının renginde olacaktır.
 • Girişte uygun bir yere boy aynası veya dekoratif bir ayna konacaktır.
 • Giriş holü duvarları; tavana kadar 1. KALİTE FUGALI mermer, duvar kağıdı veya projesine uygun yukarıda geçen malzemeler ile yapılacaktır.
 • İç merdiven giriş (ön) sahanlığı ve merdiven kovası ile merdiven kat sahanlıklarının duvarları; alçı sıva üzerine macun ve saten boya yapılacaktır.
 • Merdiven basamak altları ve tavanları; alçı sıva üzeri macunlu plastik boya yapılacaktır.
 • Merdiven korkulukları; alüminyum malzemeden imal edilecektir.
 • Ana giriş merdiveninde ve sahanlığında, iç merdivenkovası ve sahanlıklarında; ışık ve hareket sensörlü aydınlatma sistemi yapılacaktır.

 

 

YANGIN KAÇIŞ MERDİVENİ  VE YANGIN TESİSATI:

 • Binaların Yangından Korunmasına Dair Yönetmelik’e ve İmar Yönetmeliğine uygun olarak İtfaiye Daire Başkanlığının onayına göre inşa edilecektir.
 • Yangın kaçış merdiveni basamakları ve holü, sahanlıkları 2. Sınıf Marmara veya Gebze menşeli mermer, veya suni mermer yapılacaktır.
 • Yangın merdiveni kovası ve tavanları, bina ana merdiveninde kullanılan macun ve boya ile ve aynı usulde boyanacaktır.
 • Yönetmelik gerektiriyorsa, gereken katlara yangın dolabı konulacaktır.

BİNA ASANSÖRLERİ:

 • Asansörler; 2 adet İmar Yönetmeliğinin gerektirdiği alanlara (kapasitelere) sahip olmalıdır. ruhsat projesine uygun olarak Sedye girebilecek ve eşya taşımaya uygun boyutta olacaktır.
 • Yüklenicinin uygulama proje de belirttiği adet / ebat ve bu ebatlara uygun yönetmelikte tanımlanan maksimum kapasiteye göre uygulama yapılacaktır.
 • Binaya, garaj ve 2.bodrum katlarına kadar inen, 1. sınıf, acil ikaz alarmlı asansör yapılacaktır. Yüklenici SHINDLER, OTİS, ERSAN ve FERSAN markalarından ileriki dönemlerde yapılacak bakım ücretleri hakkında da bilgilerin olduğu teklifleri alıp Temsilciler heyetine sunacaktır ve asansör markasına temsilciler heyeti karar verecektir.
 • Asansörler elektrik kesintisinde bir alt kata inebilecek şekilde ve işletmeye alınırken yeşil etiketli olarak teslim edilecektir.
 • Asansör kabinleri; ses yalıtımlı, otomatik havalandırmalı, iç kaplamaları desenli paslanmaz çelik, tavanı paslanmaz çelik kabin kaplamasının devamı olacak şekilde ve gömme cam yuvalı flüoresan lambalı aydınlatmalı, kabin içleri flotal /füme aynalı, tüm iç ve dış kat göstergeleri dijital olacaktır.  Asansör kat kapıları ve kabin kapısı tam otomatik açılımlı olacaktır.
 • Asansör kabinin otomatik aşırı yük tertibatı olacaktır.

SU TESİSATI ve SU DEPOSU:

 • Şehir şebeke suyu tesisatı TSE belgeli ilk tercih olarak VESBO veya KALDE, HAKAN, FIRAT, PLASTHERM marka polipropilen plastik borularla döşenecektir. Tesisat projesinin öngördüğü çapta boru döşenecektir.
 • Her dairenin İSKİ ile münferit sözleşme yapacağı şekilde tesisat yapılacak, ortak alanların ve her bağımsız bölümün su sayaçları TEKSAN marka olacak, küresel vana iletesisata bağlanacaktır.
 • Binaya belediye tarafından uygun görülen kapasitede, gerekli hijyen şartlarına haiz, şamandıra ve tahliye teçhizatlı su depoları yapılacak, depo girişlerine tortu filtreleri monte edilecektir..
 • Depoda tahliye vanası ve tahliye hatları bulunacak, dairelere su sevki için yeterli kapasitede TSE belgeli sessiz çalışan tipte WILO marka hidrofor, ses izolasyonu ayrıca yapılarak, konulacaktır.
 • Su deposu şehir şebeke suyuna bağlanacak ve şebeke suyu kesintisi halinde otomatik olarak devreye girecektir.
 • Su deposu uygun teknikte hazırlanan zemin üzerine oturtulacaktır.

PİS SU TESİSATI:

 • Dairelerin pis su tesisatı TSE belgeli ilk tercih olarak VESBO veya KALDE, HAKAN PLASTİK, PİMAŞ, FIRAT marka veya muadili SESSİZ TİP için et kalınlığı yeterli borularla döşenecektir.
 • Tesisat, İSKİ tarafından onaylanmış projesine göre gerek görülmüş ise, pissu pompası ile şehir kanalizasyon sistemine bağlanacaktır. Sisteme TSE belgeli markası önceden belirlenmiş çek valf konulacaktır. Tesisatta WILO veya GRUNDFOS marka pissu pompası ve yine aynı marka yedek pis su pompası kullanılacaktır.
 • Kanalizasyon bağlantı yerine, temizleme ve onarım için yeterli büyüklükte, rögar yapılacaktır.
 • Pis su borularının havalandırmaları dış ortam ile irtibatlandırılacaktır.

BİNA ISITMA SİSTEMİ; DOĞALGAZ, KALORİFER ve SICAK SU TESİSATI:

 • Bina ısıtma sistemi; İMAR Yönetmeliği’ne göre ve projelendirme çalışmasının sonunda belirlenecek kullanım alanları toplamına göre; merkezi ve kaskad kalorifer tesisatlı sistem olarak seçilecektir.
 • Bu sistemler İGDAŞ Yönetmeliklerine uygun olarak ve TSE belgeli malzemeler kullanılarak projelendirilecektir. Deprem sensörlü selenoid vanalı ve ses ikazlı olacaktır.
 • İGDAŞ’ın Yönetmeliğine göre doğalgaz tesisatı mutfak kadar döşenebilir. Bu tesisat merkezi,  ocak ve fırınları besleyecek kapasitede olacaktır. Talep eden bağımsız bölüm sahiplerinin talebine göre, mutfaklara doğalgaz tesisatı çekilmeden elektrikli ocak koyulabilir.
 • Merkezi ısıtma kalorifer sistemi Yüksek kapasiteli; BUDERUS, VIESMANN, VAILLANT Merkezi ve kaskad sistemli  olacak,  dairelerin sıcak su ihtiyacı  boyler ile karşılanacaktır. Daire girişlerine sıcak su sayacı ve boyler kazan arasına da ısı pay ölçümü sağlamak için Kalorimetre Sayacı takılacaktır.
 • Daire içlerinde merkezi ısıtma sistemi mutfak, çamaşır nişi, banyo ve ebeveyn banyosu arasında sıcak su tesisatı döşenecektir. Sıcak su boruları ısı izolasyonu amacıyla şartnamesine uygun olarak izole edilecektir.
 • Sıcak su ve soğuk su tesisatlarında dairelerde şartnamesine uygun PPRC Polipropilen alüminyum ara katmanlı veya cam elyafı ara katmanlı özel plastik borular kullanılacaktır. Ana şaftlardaki sıcak su ve soğuk su ana dağıtımı galvaniz kaplı BORUSAN çelik, veya PPRC Polipropilen su borusu kullanılarak yapılacaktır. Daire girişlerinde sayaç öncesinden re-sirkülasyon boruları da oluşturularak, daire girişlerinde daimi sıcak su bulunması sağlanacaktır. Bu boruların sıcak su hatlarında ısı yalıtımı amacı ile, soğuk su borularında da yoğuşma terlemesini önlemek amacıyla, şartnamesine uygun kalınlıkta malzeme ile izolasyonu yapılacaktır.
 • Sıcak su temini merkezi ısıtma ile olacağından her bağımsız bölüme ayrı sıcak su sayacı takılacaktır.
 • Mutfak için doğalgaz hattı kullanmak isteyen dairelerin talebine ve temsilciler heyetinin konu ile ilgili, Yüklenici ye yazılı talep bildirmesi şartı ile, ayrı doğalgaz hattı çekilecektir.
 • Merkezi kazandan dairelere ısıtma amaçlı sıcak su dağılımı; şartnamelere uygun uzama önleyici ara katmanda cam elyafı takviyeli polipropilen, bakır veya ara katmanda alüminyum takviyeli polipropilen plastik borularla zeminden yapılacaktır. Bütün borularda şartnamesine uygun kalınlıklarda ısı yalıtımı sağlanacaktır. Borular döşendikten sonra tüm dairelerde kaçağa karşı sıcak su testi yapılacaktır.
 • Yerden ısıtma sisteminde kullanılacak yerden ısıtma boruları; yerden ısıtmada kollektörler vanalar (KAS,TDS,GP ) özel polietilen PE-Xa veya PE-Xc REHAU veya OVENTROP, DİZAYN , VESBO, PLASTEHRM marka oksijen bariyerli plastik borular kullanılarak yapılacaktır. Zeminde boru araklıklarının da hazırlanacak projeye göre tesis edilmesini sağlayan ( REHAU, OVENTROP veya POLYLINE-NOPPENPLATTE ) özel ısı yalıtım plakaları kullanılacaktır. Isıtma boruları ısı kayıpları hesaplanarak şartnameye uygun aralıklarla monte edilecektir. Daire girişlerinde kullanılacak dağıtım kollektörlerinden önce ısı paylaşımı sağlamak amacı ile ısı pay ölçerler ( Kalorimetre Sayaçları ) tesis edilecektir. Bu ısı sayaçları merkezi olarak tesis edilecek bir mahalde okunacak şekilde birbirleri ile haberleşme kabloları ile irtibatlandırılacaklardır. Merkezi olarak tek bir mahalden okuma yapılabilecek şekilde olacaktır. Odalarda sıcaklık kontrolü için oda termostatları tesis edilecektir. Bu mahal termostatları boru dağıtımını sağlayan kollektörler üzerindeki kontrol vanaları ile şartnamesine uygun kablo çekilerek elektriki olarak irtibatlandırılacaktır.
 • Merkezi ısıtma sisteminde 5627s.lı Yasanın Uygulama Yönetmeliğine (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan) göre daire girişlerine  “ısı pay ölçer”  cihazları takılacaktır.
 • Isıtma sistemi İGDAŞ  abonelikleri; abonelik güvence bedeli daire sahipleri tarafından ödenmek üzere, bu Sözleşmenin 13.6 maddesine göre, Yüklenici tarafından yaptırılacak ve çalışır vaziyette teslim edilecektir.

ELEKTRİK TESİSATI TOPRAKLAMA PROJESİ:

 • Temelden başlayarak binanın tüm metal aksamları, bina kolon ve kiriş demirleri, elektrik boruları, su boruları, kalorifer tesisatı boruları, tüm prizler topraklanacak şekilde; Yönetmeliğine uygun projesi yapılacaktır.
 • Çıplak kablo olmayan topraklama hatları; bina dışında toprağa çakılacak topraklama çubukları, radye temel demirlerine irtibatlı galvaniz şeritlerle, toprağa bağlanacaktır.
 • Bina içerisindeki bütün prizler; toprak hatlı olarak döşenecek ve bina genel topraklamasına bağlanacaktır.
 • Her bağımsız bölümde bulunan priz devreleri; kaçak akım rölesi ile korunacaktır.
 • Yıldırımdan korunmak için çatıya gereken şartı sağlaması halinde paratoner konulup, gerekli devreleri tesis edilip, topraklaması yapılacaktır. Uygulama değişikleri de işlenerek Topraklama Projesi, 2 takım halinde; binanın kabul işlemleri sırasında bina yöneticisine teslim edilecektir.

ELEKTRİK PROJESİ VE UYGULANMASI:

 • Elektrik tesisatı; meslek odası ve belediye onaylı projesine uygun olarak yapılacaktır.
 • Bina inşaatında kullanılacak bütün kablolar ve armatürler; 1. sınıf ve TSE belgeli, güvenlikle ilgili yönetmeliklere uygunluğunu belirten CE işaretli malzemeler olacaktır.
 • Bütün elektrik tesisatında aşağıda belirtilen markalarda malzemeler kullanılacaktır.

Borular:   İPEK BORU veya ENSMENT BORU veya muadili

Kablolar: PRYSMIAN – NEXANS – HESS SIEMENS veya muadili marka kablolardan biri,

Anahtarlar – Prizler ve kasaları: VİKO – SİEMENS – LEGRAND – OBO BETTERMANN – SCHNEİDER -, vidalı tipler

Otomatik sigortalar: SİEMENS – SCHNEİDER marka,

Otomatik devre kesici, kontaktör, yardımcı röleler: SİEMENS – SCHNEİDER marka,

Daire Dağıtım Panoları: SİEMENS-VİKO- SCHNEİDER  veya ESEM marka,

Kazan Dairesi ve diğer genel kullanım panoları: 2 mm saçtan imal edilmiş  yukarıda belirtilen malzemelerin ve armatürlerin kullanıldığı, dokunmaya karşı korumalı ESEM veya muadili marka olacaktır.

 • Ortak alanların elektrik tesisatına ve her bir bağımsız bölüme, KÖHLER veya muadili marka elektronik (akıllı) elektrik sayacı konacak ve ortak alanlarda / dairelerde güvenlik açısından, SİEMENS SCHNEİDER veya LEGRAND marka kaçak akım rölesi kullanılacaktır.
 • Daire girişlerinde, içeriye ankastre sigorta panoları konulacaktır. Duvarlarda buat gerektirmeden elektrik tesisatının döşenebilmesi için sigorta panosuna yeterli sayıda sigorta konacaktır. Priz ve anahtarlara kablo borusu daima dik açılarla ulaştırılacak, diyagonal / çapraz kablo borusu döşenmeyecek, duvarlarda ve kirişlerde buat yuvası yapılmayacaktır.
 • Dairelerde V otomatik SİEMENS- SCHNEİDER sigorta kullanılacak, diferansiyel koruma sağlanacaktır.
 • Tüm elektrik kablosu kesitleri elektrik projesine uygun döşenecektir.
 • Aydınlatma ve priz sortileri birbirleri ile irtibatlı olmayacaktır.
 • Her bir dairenin salonuna 8, yatak odalarına 2’şer, mutfağına buzdolabı, fırın ,ocak, davlumbaz, bulaşık makinası, mikro dalga ve küçük ev aletleri için en az 10, antre/koridor alanına 2, çamaşır nişine 2, banyolara ve balkonlara 1’er adet topraklı (sadece ıslak hacimlerde kapaklı) priz konulacaktır.
 • Daire içlerinde kullanılacak elektrik anahtarları; Ebeveyn yatak odasında ve koridorlarda vavien anahtar olacaktır. Salonlar dimmerli olacaktır.
 • Salonlarda, büyüklüklerine göre en az iki adet, ağır avizelerin de asılmasına dayanıklı, betona epoksi yapıştırma ile ankrajlanmış, gizlenebilir avize tesisatı, ikili anahtarları ve askı elemanları ile, yapılacaktır.
 • Çamaşır makinesi,kurutma makinesi,bulaşık makinesi, elektrikli fırın-ocak,buzdolabı, mikrodalga ,klima ve prizleri, projeye göre öngörüldükleri yerlerde sigorta kutusundan bağımsız olarak yeterli kapasitede sigorta ile beslenecektir.
 • Binaya ait elektrik kat dağıtım planları, kazan dairesi planları ve tek hat şeması eksiksiz olarak yapılacaktır. Gerilim döşümü ve hat kesitleri eksiksiz olarak hesaplanarak, bina tesliminde bina yöneticisine teslim edilecektir.
 • Arsa sahiplerine isabet eden dairelerin elektrik aboneliği; güvence bedelleri ilgili daire sahipleri tarafından ödenmek üzere, Yüklenici tarafından yaptırılacaktır.
 • Çevre aydınlatma panoları diğer panolardaki tedbirlere ilave olarak askı kilit ile kilitlenecek şekilde yapılacaktır. Çevre aydınlatmasında enerji tasarruflu (led) armatürler kullanılacaktır.
 • Her dairenin kendisine özel ayrı bir topraklama hattı, diğer topraklama hatlarının herhangi biriyle hiçbir yerde birleşmeden yapının ortak topraklama levhasına doğrudan bağlanacaktır.
 • Otopark katı kuvvetli akım kablo tavalarında ve blokların elektrik şaftlarındaki kablo merdivenlerinde çıplak örgülü bakır iletken ile topraklama hattı tesis edilecektir. Binadaki tüm pano, tava, merdiven, boru, havalandırma kanalı, baca gibi her türlü metal gövde ve konstrüksiyon sarı yeşil topraklama kablolarıyla bu iletkene bağlanacaktır. Kablo tava ve merdivenlerinde topraklamanın sürekliliğini sağlamak üzere ek yerlerinde sarı yeşil atlama kabloları kullanılacaktır.
 • Paratoner;
 1. Projesine uygun koruma çaplı aktif yakalama uçlu paratoner ve yıldırımdan korunma

sistemi yapılacaktır.

 1. Paratoner sistemi LCIE belgesine haiz olacaktır.

JENERATÖR TESİSİ:

 • Elektrik kesilmelerinde otomatik olarak devreye girmek üzere; dizel yakıtlı, tüm binaya besleme yapabilecek kapasitede AKSA, TEKSAN veya İDOL marka elektrik jeneratör tesisi, gerekli en iyi ses yalıtımı sağlanmış olarak, birinci öncelik olarak kapalı otopark alanında kendi  havalandırmasına haiz şekilde kurulacaktır.

TV ve RADYO ANTENİ TESİSATI:

 • Binaya kablolu TV yayın sistemi bağlanacak kurulacaktır.
 • Kablolu TV ana dağıtım kutusundan her daireye yıldız bağlantı koaksiyal kablolar , RG6 veya U6 kablolar ile yapılacaktır. TV tesisat projesi buna göre yapılacak ve bu koşulları yerine getirecek kalitede koaksiyal kablo, RG6 veya U6 kablolar, priz, dağıtıcı ve bölücüler kullanılacaktır.
 • TV tesisatı kabloları boru içinde ankastre, priz dağıtıcı ve bölücüler sıva altı döşenecektir.
 • Daire içinde dağıtım; prizden prize olmayacak, koaksiyal, RG6 veya U6 kablodan prizlere dağıtıcı ve bölücüler üzerinden bağlantı yapılacaktır.
 • Her dairede uygun yerlere olmak üzere, salona 2 adet, diğer bütün odalar ve mutfağa birer adet TV prizi tesis edilecektir.
 • Binaya çanak anten sistemi takılacak, bu yayınlar da her daireye yıldız sistemde bağlanacak ve dairede kablolu tv vb. için konulmuş ilgili prizlere ulaşacaktır.
 • Daire içindeki prizlerden ve komşu daire prizlerinden yansıyan bozucu yayınlarla kablolu veya gelen yayın sinyal seviyeleri arasında TV tesisat sistemi tekniğinin gerektirdiği farklar olacaktır.
 • Bina girişinde, mevcut olan fiber optik kablolara bağlanabilecek şekilde, fiberoptik internet altyapısı, sıva altı döşenecektir

TELEFON ve DİAFON TESİSATI:

 • Bina girişindeki ana telefon dağıtım kutusundan her daireye 2 harici telefon hattı bağlanmasına imkan verecek üç (3) çift bükümlü telefon kablosu çoklu telefon hattı; ankastre olarak, yıldız tesis edilecektir.
 • Telefon kabloları ve diğer kablolar çoklu ve blendajlı, prizler ve her türlü malzeme TSE belgeli olacaktır.
 • Daire içindeki telefon dağıtım kutusundan salon, mutfak ve her bir odadaki telefon prizlerine sıva altı telefon hattı dağıtım tesisatı döşenecektir. 2 harici hattan birisi salon, mutfak ve ebeveyn yatak odasına, diğeri de diğer iki odaya ulaşacak şekilde projelendirilecek ve tesis edilecektir.
 • Her daireye; bina giriş kapısı / daire kapısı ile renkli-görüntülü, sesli görüşmeyi sağlayacak, ana giriş kapısını anahtarsız da açabilen; AIPHONE, AUDİO ,MULTITEK veya MAS marka diafon / apartman zil sistemi ankastre olarak tesis edilecektir.

GÜVENLİK:

Binada CCTV renkli kamera sistemi kurulacak, bina girişleri, otopark, bina çevresi ve kritik bölgeler 7 gün 24 saat kameralar vasıtasıyla izlenecektir. Kameraların 24 saat süre ile en az 1 hafta boyunca kayıt yapabilmesi için uygun dijital kayıt sistemi kurulacaktır

Bina girişinde ve her daire girişinde kayıt tutabilir özellikle şifreli giriş sistemi altyapısı için tesisat tesis edilecektir.

Daire içlerinde güvenlik sistemi için, PIR detektör ve alarm kontrol kutusu için yer yapılarak altyapısı döşenecektir.

DAİRE GİRİŞ KAPILARI :

 • Her dairenin giriş kapısı ve pervazları; bina içinde kullanılan ahşap renkleri ile uyumlu renkte çift taraflı model, desenli ahşap kaplamalı; KALE marka klasik kilitli k67 – k66 – k87 – k88 modellerinde veya aynı modellerin muadili  olan DORTEK, ARTELLA, STILDOOR, OKEY, PORTE ya da SUR kasalı Çelik kapı olacaktır.
 • Dış kapılarda göz deliği, kapı tokmağı , içerde ise emniyet kilidi (zincir muadili) yapılmalıdır.
 • Dış kapıların iç kaplaması dairelerin iç kapılarıyla, mümkün olduğunca, uyumlu olacaktır.
 • Kapı kolu ve aksesuarı satine mat krom, anahtarları 3’er adet olacaktır

DAİRE İÇ KAPILARI, GİRİŞ HOLLERİ ve PORTMANTOLAR:

 • Daire iç kapıları; Lake, meşe veya ceviz kaplamalı pervazlı kapı olacaktır. Mat lake ve cilalı kapıların kasası – KÖKNAR, ÇAM masif olacaktır. Kasada sunta ve mdf kullanılmayacaktır. Kesinlikle Amerikan kapı veya melamin kapı kullanılmayacaktır.
 • Kapılar DORTEK, ARTELLA veya INDOOR LIFE ahşap cilalı kaplama – lake veya akrilik kaplama kapı olacaktır. Dış kapıların dış kaplamaları tek tip olacak, iç kaplamalar ise daire iç kapıları ve portmanto ile uygun olacaktır.
 • Kapı kanatlarının serenleri; masif ahşap olacaktır.
 • Malik tercihlerine göre sürme olabilir ve mutfak kapısı sürme olacaktır.
 • Kapı kolları; krom rengi, banyo ve tuvaletlerde özel emniyet kilitli olacaktır.
 • Daire içi kapılarında salon ve mutfak kapısı camlı seçilebilir.
 • Portmantolar; kapısı aynalı, sürme dolap tipli ve yukarıda seçilen kapılarla aynı model/kaplama/renkte; uyumlu olacaktır. Çamaşır nişlerinin kapısı tercihe bırakılacak, isteyen oda kapıları ile aynı kapıyı tercih edebilecektir.

BOYALAR:

 • Bina dış rengi ve daire iç boya renkleri; FİLLİ BOYA, JOTUN veya MARSHALL veya DYO markalarının biri içinden seçilecektir.
 • İki kat bodrum; akrilik esaslı beyaz FİLLİ veya MARSHALL veya DYO marka dış cephe boyasıyla boyanacaktır.
 • Bina girişinde, sahanlıklarda ve merdiven kovasında; alçı sıva üzeri macun çekildikten sonra, zımparalanacak, sonra yeterli katmanda FİLLİ, JOTUN MARSHALL veya DYO marka su bazlı saten boya, tavanlarda alçı sıva üzeri – ve aynı marka su bazlı boya yapılacaktır.
 • Dairelerde tavanlar; alçı sıva üzeri yeterli katmanda FİLLİ, JOTUN MARSHALL veya DYO marka plastik boya yapılacaktır. Boyaların Yeşil bina statüsü dikkate alınarak, kanserojen madde içermeyen modellerden seçilmesi esastır.
 • Dairelerde duvarlar; alçı sıva üzeri Yeterli katmanda FİLLİ , JOTUN veya MARSHALL marka su bazlı saten boya yapılacaktır.

KARTONPİYERLER  ve  ALÇIPAN TAVANLAR:

 • Tüm salon ve odalar, antre, mutfak, banyo ve koridorların kartonpiyerleri mimariye uygun yapılacaktır.
 • Pencere önlerinde asma şekilde yapılan kartonpiyer; perdelik olarak dönecektir.
 • Kartonpiyerler; ince zımparası yapıldıktan sonra, FİLLİ veya MARSHALL veya DYO marka beyaz plastik boya yapılacaktır.
 • Mutfak ve banyoda; neme dayanıklı, alçıpan tavan yapılacak ve led lambalı spotlar takılacaktır.
 • İsteyen daire salonlarına enerji bağlantıları yapılmış gizli aydınlatma yapılacaktır.

PARKE DÖŞEMELER:

 • Salon 2 stripli veya plank lamine, bütün odalar 2 veya 3 stripli olmak üzere üst kaplama kalınlığı en az 4 mm ŞERİFOĞLU, ÇAMSAN, veya muadili meşe tipi veya sapelli (maun); lüks sınıf, uzun (80-120 cm den kısa olmayan), lamine kaplama alt kısmı kontrplak parke döşenecektir. Yetkili komisyona, Yüklenici tarafından yönlendirilen sağlayıcı firmanın stoğunda bulunan en az 3 model verilerek seçim sağlanacaktır.
 • Koridorlarında parke kullanılmasını isteyen kat malikleri için odaların devamı olacak şekilde yukarıda belirtilen parkelerden biri kullanılacaktır.
 • Her bağımsız bölüm sahibi yukarıda ifade edilen parkeden birisini seçerek bildirecek ve o bağımsız bölüm tamamen bu parke tipinden döşenecektir. O daire de başka tip parke kullanılmayacaktır.
 • Süpürgelikleri; aynı cins ve renkte 7/8 cm. genişlikte yapılacaktır. Aynı renkte bulunamazsa mdf’den parke renginde özel yaptırılacaktır.
 • Parke döşemelerin inşaat süresince ve yapı kullanma izin belgesi anahtar teslimi yapılıncaya kadar alınıncaya kadar her türlü dış etkiden korunması için bütün tedbirler yüklenici tarafından alınacaktır ve bağımsız bölüm sahiplerine hatasız ve arızasız olarak teslim edilecektir.

KORİDORLAR:

 • Yukarıda-parke bölümünde-belirtildiği gibi ya;
 1. a) 2 veya 3 stripli parkeden olacak ya da;
 2. b) Vitra veya banyo başlıklarında geçen marka ve sınıflardan biri marka seramik olacaktır. Daire giriş holü zemini 1. Kalite mermer veya banyo başlıklarında geçen markalardan seramik olacaktır. Eğer giriş holü mermer seçilirse koridorlar da mermer olarak kaplanmalıdır.

Yetkili komisyona verilecek alternatifler üzerinden seçim yaptırılacaktır.

MUTFAKLAR:

 • Islak hacimlerde, köşelerde, derzlerde, deliklerde, boru geçişlerinde KÖSTER, YKS veya muadili marka yalıtım malzemesi kullanılacaktır.
 • Mutfak tezgah arası, tezgah malzemesinden kullanılabileceği gibi, eğer seramik tercih edilecekse duvar seramikleri; desenli ve bordürlü Vitra (Marmoline,Celebration, Attraction serisi) ve Seranit(Beton serisi kod: 561, Filiganire serisi Kod 519 , Alcantre serisi). Yada aynı serinin muadili, diğer markalar EGE SERAMİK, ÇANAKKALE SERAMİK, ya da ithal İSPANYOL-İTALYAN tasarımlı markaların eşdeğer serileri olacaktır. Eğer modeller üretimden kalkarsa aynı klasmanda aynı markanın başka bir ürününün kullanılacağı belirtilecektir.
 • Davlumbazın arkasına gelecek kısım, daire maliğinin tercihine göre paslanmaz çelik de olabilir.
 • Mutfak zemini; VİTRA Marmoline ,Celebration , Atraction serisi ve SERANİT Beton serisi Kod 561 Filiganire serisi Kod 519 , Alcantre serisi Kod 514 serisi veya muadili seramik olacaktır. Yada aynı serinin muadili, diğer markalar EGE SERAMİK, ÇANAKKALE SERAMİK, ya da ithal İSPANYOL-İTALYAN tasarımlı markaların eşdeğer serileri olacaktır. Seçilen ıslak zemin modeli, mutfak, banyo, koridor ve antreye uygulanacaktır.
 • Derz araları; en fazla 3 mm olacak, yapıştırıcı YKS ve derz dolgu KALEKİM marka ve seramiklerin rengiyle uyumlu olacaktır.
 • Eviyeler; 1,5 veya çift gözlü, damlalıklı TEKA, FRANKE
 • Bataryalar; GROHE veya HANS GROHE, ARTEMA, FRANKE marka olacaktır.
 • Paslanmaz çelik davlumbazlar Franke veya Siemens olacaktır. Aspiratörün dışarıyla bağlantısı sağlanacaktır. İsteyen kat maliklerinin talepleri doğrultusunda karbon filtreli davlumbaz kullanılacaktır.
 • Mutfaktaki armatürlerden önce ARTEMA veya ECA marka ara musluk kullanılacaktır.
 • Mutfaklarda bulaşık makinası için uygun yerlerde armatürler; ARTEMA veya ECA marka temiz su musluğu ve atık su gider bağlantısı bulunacaktır.
 • Tavanlar; rutubete dayanıklı yeşil alçıpan ile yapılacak, yükseklik kaybını göze alıp asma tavan isteyen dairelere yeterli sayıda led armatürlü lamba ile aydınlatılacaktır.

MUTFAK DOLAPLARI ve TEZGÂHLARI;

 • Yüklenici standart lake kapak – Neo UVLAC Kapak  (18mm kalınlığında, ön yüzü parlak UV laklı, arka yüzü mat mdf panel. Dört kenarı 1mm kalınlığında kendi renginde parlak pvc. Modül görünen yanları kapak renginde uygulanır. ) – Mia Kapak ( 18 mm kalınlığında, melaminize yonga levha, kenarları kendi renginde pvc bantlı. Modül görünen yanları kapak renginde uygulanır. ) olmak kaydı ile, aşağıdaki birini kullanacak ve kullanacağı spektleri açıklayıcı detaylı bilgi yazacaktır.

 

 • Yüklenici ve mutfak firmasının iç mimarları tarafından mutfak yerleşim ve düzenleme projesi hazırlanacaktır. Ancak mimari uygulama projesinde mutfak düzenlemesi (tezgah altı ve duvar dolaplarının ve mutfak tezgahının uzunluğu şematik olarak ayrı ayrı belli edilecektir.)  Düzenleme projesi Beher Arsa Sahibinin görüşleri alındıktan sonra, her dairenin seçtiği- (standart projeye göre belirlenen mutfak değerinde olmak kaydı ile ) YETKİLİ KOMİSYON tarafından Yüklenici ye iletilecek bu onaylı projeye göre mutfak dolap ve tezgâh siparişleri verilecektir:

Mutfak dolapları; VANUCCİ, ALBOX EGGER, LINEADECOR, ARTELLA markalarından biri olacaktır.

 • Dolap gövdeleri; MDF-LAM,
 • Dolap kapakları; seramiklerle uyumlu renk ve şekilde yapılacaktır. Ankastre bulaşık makinesi kapağı mutfak mobilyasından verilecektir.
 • Alt dolapların her birinde en az bir çekmece modülü olacaktır. Tüm çekmece ve sürgülü aksam rayları tam açılımlı full-extension olacaktır. Tüm menteşeler 105cm açılımlı olmalıdır.
 • Eviye üzerinde 2 adetli camlı üst dolap (min 90cm) kullanılacaktır.
 • Tezgah ve duvar dolapları arasına, 5×5 veya 10×10 seramik, Corian, Granit veya Çimstone tezgah graniti kullanılacaktır.
 • Mutfak dolaplarında çekmecesine uygun kaşıklık, köşe alt (90×90, derinlik 60 cm) ve üst dolaplarda (60×60, derinlik 45 cm) evye altındaki dolapta; dolap kapağı ile beraber açılabilen çöp kutusu bulunacaktır.
 • Süpürgelikler; kapaklarla aynı renkte ve aynı kaplama ile yapılacaktır. Mutfak dolabı bazaları paslanmaz çelik veya çizilmeyen alüminyum olacaktır.
 • Üst dolapların tacı ve tezgâh üstü dolap altı ışık bandı (tezgâhı yeteri kadar aydınlatacaktır.
 • Yetkili Komisyon tarafından aşağıdaki alternatiflere göre belirlenecek mutfak tezgahları;

Mutfak tezgahı; kalınlığı, aksi Yetkili Komisyonca kararlaştırılmadıkça; 3.0 – 4.0 cm (corian tezgah 1.5 cm ), ancak genişliği; min 65 cm olacaktır. Tezgah , Doğal GRANİT, CORİAN veya ÇİMSTONE KUVARS olacaktır.

 • Tüm mutfak ürünlerinde sağlık sertifikası ibraz edilecektir.
 • 45cm genişliğinde sürgülü veya sepetli kiler dolabı kullanılacaktır.
 • Dolap Kapakları Lake, pvc kaplama, laminat , Neo UVLAC Kapak ya da Mia Kapak veya ahşap kaplama olacaktır.

MUTFAK  ANKASTRE ÜRÜNLERİ:

Mutfakta Siemens kullanılması durumunda; A+++ sınıfı;  Bu konu

Ocak (ankastre) EP616PB21E sınıfı veya muadili

Fırın  (ankastre) HB43GR540 sınıfı veya muadili

Davlumbaz LC67BC532 sınıfı veya muadili

veya MİELE/FRANKE markalarından biri kullanılması durumunda ise yukarıda Siemens için yazılmış olan ürünlerin muadili modeller kullanılacaktır.

 

BANYOLAR VE TUVALETLER:

 • Banyo ve tuvaletlerde, Parex, WEBER marka veya muadili çimento esaslı malzeme ile su yalıtımı, derzler, delikler, köşe ve pahlar, boru geçişleri için yine aynı evsafta malzeme ile yalıtımı yapılacaktır.
 • Banyo dolapları – klozetler – duş tekneleri – küvetler – armatürler – aksesuarlar, mümkün olduğunca, aynı marka olacaktır, DURAVİT, VİTRA veya bu bölümde belirtilen markalardan biri belirlenecektir.
 • Yüklenici ve banyo firmasının iç mimarları tarafından banyo yerleşim ve düzenleme projesi hazırlanacaktır. Ancak mimari uygulama projesinde banyo düzenlemesi (tezgah altı ve duvar dolaplarının ve banyo tezgahının uzunluğu şematik olarak ayrı ayrı belli edilecektir.) Düzenleme projesi Arsa Sahiplerinin görüşleri alındıktan sonra yetkili komisyon tarafından onaylanacak ve bu onaylı projeye göre banyo dolap ve tezgâh siparişleri verilecektir:
 • Yer ve duvar seramikleri; VİTRA Marmoline, Celebration, Atraction serisi ve SERANİT  beton serisi Kod 561 , Filiganire serisi kod 519 , Alcantre serisi  kod 514  serisi seramik olacaktır.Yada aynı serinin muadili, diğer markalar EGE SERAMİK, ÇANAKKALE SERAMİK, ya da ithal İSPANYOL-İTALYAN tasarımlı markaların  eşdeğer serileri olacaktır
 • Seramik ve bordürler içinden seçilen (3) boyut / cins / renkten; YETKİLİ KOMİSYON’ nun belirlediği seramik tipi kullanılacaktır. Yukarıdaki seriler muadilinde olmak kaydıyla, Yüklenici’nin uygun gördüğü ve kendi deposunda bulunan ürünlerden serbest seçim yapılacaktır.
 • Tavanlar; rutubete dayanıklı yeşil alçıpan yapılacak, yükseklik kaybını göze alıp asma tavan isteyen dairelere asma tavan yapılıp yeterli sayıda led lambalı aydınlatma armatürü ile aydınlatılacaktır.
 • Banyolarda; akrilik küvet veya mimariye uygun seramik veya duş teknesi yapılacaktır. Bu seçim için Yetkili Komisyon arsa sahiplerinin tercihlerini alarak Yüklenici’ye bildirecektir.
 • Banyoda, küvetle aynı renkte, arkasından gömme tip iki kademeli rezervuarlı, VİTRA, DURAVİT veya ROCAKALE marka ankastre klozet uygulanacaktır.
 • Duş tekneleri TSE belgeli HUPPE, VİTRA –HUBERT duşa kabin ile donatılacaktır. Kabinler sürgülü, su kaydıran cinsten olmalıdır.
 • Hilton veya yarım ayak lavabo; DURAVİT, GEBERİT, VİTRA , EGE VİTRİFİYE markalardan biri arasından seçilecektir.
 • Banyo alt ve duvar dolapları; gövdesi; suya ve neme dayanıklı MDF, üstü; akrilik kaplamalı veya lake kaplamalı VANUCCİ, LİNEADECOR, VİTRA , ARTELLA, DORTEK VEYA MİLO modellerinden seçilecektir.
 • Banyolarda, VANUCCİ, LİNEADECOR, ARTELLA, DORTEK, VİTRA veya MİLO marka dolaplı lavabo, çerçeveli ayna ve duvar dolapları olacaktır. Model seçimini, Yüklenici tarafından sunulan ürünler içinden  Yetkili Komisyon yapacaktır.
 • Banyo bataryaları ve diğer armatürleri; spiralli duş ve duş sürgü takımı dahil, GROHE, HANS GROHE, veya ARTEMA, VİTRA (mix kollu) olacak ayrıca tüm duvara gömme taharet ile seramik üstü ara musluklar ECA veya ARTEMA marka olacaktır. Tepe duşu yağmur sistemli , el duşu ise 3 fonksiyonlu seçilecektir.
 • Banyolarda çamaşır makinası için uygun yerlerde armatürler bulunacaktır.
 • Dışarıyla bağlantı olmaması durumunda havalandırma; aydınlatmaya bağlı ELICENT marka veya muadili aspiratörle yapılacaktır.
 • Banyo dolabının yanına kapaklı prizler konulacaktır.
 • Banyoya, seramikleri döşenirken, gereken sayıda; tuvalet kâğıtlığı , havluluk gibi metal aksesuarlar konulacaktır.
 • Banyonun ısıtılması;, TERMOTEKNİK, RADYAL, NOTA, DEMİRDÖKÜM marka havlupan tipi radyatörle yapılacaktır.
 • Çamaşır makinası için; mutfak veya banyo tezgâhının altına girecek şekilde ankastre su ve tahliye tesisatı yapılacaktır.
 • Seramik döşemelerin inşaat süresince ve fiili teslime (geçici kabul) kadar her türlü dış etkiden korunması için bütün tedbirler yüklenici tarafından alınacaktır ve bağımsız bölüm sahiplerine hatasız ve arızasız olarak teslim edilecektir. Anahtar teslimine kadar dairelerde yer alan tüm ahşap bazlı dolap ve parkelerin korunması yükleniciye aittir.
 • Banyoda yere gider yapılacaktır.

KLİMALAR;

Her dairede salonuna ve ebeveyn yatak odasına üretici firmanın önerdiği BTU kapasitesinde  soğutma, A+++ enerji sarfiyatı seviyeli, MİTSUBİSHİ veya  SIEMENS, split klima takılacaktır. Bunun için,  bu kapasiteye uygun çapta bakır borulu, ayrı sigortalı, dış ünitelerinin yerleri bina cephesini bozmayacak şekilde olup, mimari detay projelerinde önceden belirlenen klima alt yapısı tesis edilecektir. Salon ve ebeveyn yatak odası haricindeki mekanlara mevcut klimalarını taktırmak isteyen kat malikleri tüm tesisat ve bağlantıları inşaat sırasında ilgili markaların servislerine ücretleri mukabili kendileri yaptırabilirler.

ÇEŞİTLİ ABONELİKLERİN VE BAKIM SÖZLEŞMELERİNİN YAPILMASI:

 • Dairelerin su / elektrik / ısıtmanın merkezi sistemle yapıldığı halde de, bağımsız bölümlerin doğalgaz, su, elektrik aboneliği; güvence bedelleri ilgili daire sahipleri tarafından ödenmek üzere Yüklenici tarafından yaptırılacak ve çalışır vaziyette teslim edilecektir.
 • Doğalgaz abonelikleri; abonelik güvence bedeli daire sahipleri tarafından ödenmek üzere, Yüklenici tarafından yaptırılacak ve çalışır vaziyette teslim edilecektir.
 • Binanın ortak alanlarına ait abonelik işlemleri (merkezi ısıtma sistemi doğalgaz İGDAŞ aboneliği / ortak alanların elektrik tesisatı / ortak alanların şehir şebeke suyu), abonelik işlemleri Yüklenici tarafından yaptırılacaktır.
 • Merkezi ısıtma sistemi kurulması halinde; 5627 s.lı Yasanın Uygulama,Yönetmeliğine (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yayınladığı) göre bütün radyatörlere BRUNATA veya SİEMENS VEYA İSTA veya bunlarla aynı kalitede marka “pay ölçer”  cihazları takılacak ve bu tesisin 1 yıl için sözleşmesi; Yüklenici tarafından yapılacaktır.
 • İnşaat bitiminde asansörlerin ruhsatları Yüklenici tarafından, gerekli ücret ve harçları ödenerek, alınacaktır.
 • Yapılan imalat ve kullanılan malzeme, tesisat, tesis; jeneratör, asansör, güvenlik kameraları, çelik su deposu, armatürler, radyatörler, camlar, kapılar, pencere doğramaları v.b. her türlü malzeme/araç üreticisi tarafından tanınan / verilen garanti belgeleri / süreleri, daire sahipleri adına alınarak, daire numaraları ayrıca belirtilecektir. Yapı Kullanım İzin Belgesi’nin alınması ile beraber Yetkili Komisyona’a teslim edilecektir.
 • Bütün bu işlemlerin yapılması için Yükleniciye verilecek vekâletnameye hüküm konacaktır.

TEKNİK HİZMET:

YÜKLENİCİ, bina ve dairelerin iç ve dış işçiliğinden dolayı oluşan (kullanım hataları hariç) , temiz su giderleri, pis su giderleri ve kanalizasyon patlama, taşma ve delinmelerinden, yerden ısıtma ve elektrik tesisatının aksamasından 5 yıl boyunca sorumludur. YÜKLENİCİ, kat maliklerinden veya bina yöneticisinden gelecek sorulara ivedilikle cevap verme ve gerektiğinde işçilikten doğan sorunları tamir etmek üzere tecrübeli elemanlarını binaya göndermekle sorumludur. İşçilikten kaynaklanan sorunların tamirlerinin tüm masrafları YÜKLENİCİ’ye aittir. YÜKLENİCİ tarafından yaptırılacak ve monte ettirilecek demirbaş eşyaların garanti belgeleri arsa sahiplerine teslim edilecektir.

MAMUL SEÇİMİ:

Yetkili Komisyonca yukarıda bahsi geçen başlıklar altında zikredilen ve YÜKLENİCİ tarafından komisyona sunulan,  marka ve renk onayları gibi hususlarda , YÜKLENİCİ ’nin göstereceği çeşit ürün yelpazesi içinden seçme hakkı mevcuttur. Yapılan seçimler YÜKLENİCİ ’ ye  bildirilecek ve şantiyede bulunan deftere yazılarak iki taraf tarafından da imzalanacaktır. YÜKLENİCİ ’nin Yetkili Komisyona ya da Arsa Sahiplerine “Yazılı olarak” sorduğu malzeme seçimlerine 5 iş günü içerisinde cevap verilecek, aksi halde YÜKLENİCİ ’nin seçimi geçerli olacaktır. Arsa sahibi teknik şartnamede yazılanların ve YÜKLENİCİ NİN SUNDUĞU ÜRÜNLER haricinde bir şey istemesi veya tercih etmesi halinde, ürünü kendisi dışarıdan temin edip KENDİSİ MONTE ETTİRECEKTİR.

Yazılan bu tutanak Yüklenici  ve Arsa Sahipleri tarafından tanzim  edildi  ve okundu..

Kat Planları

DUBLEKS 4NORMAL KATLAR

Proje Görselleri

gunduz02

gunduz04

gunduz05

gece01

gece02

gece03

gece04

gece05